• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზების და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა საქმიანობის კონტროლის მიზნით, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის, კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების შემადგენლობით იქმნება საკრებულოს ბიურო.
  საკრებულოს ბიურო:
  ა) ადგენს საკრებულოს სამუშაო გეგმის და მის საფუძველზე საკრებულოს მორიგი სხდომების დღის წესრიგის პროექტებს;
  ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაციულ საკითხებზე, ადგენს საკრებულოს მორიგი სხდომის ჩატარების განრიგის პროექტს;
  გ) კოორდინაციას უწევს საკრებულოს კომისიების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას; საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების სამუშაო გეგმებს;
  დ) იღებს გადაწყვეტილებას საკრებულოში ინიციირებული სამართლებრივი აქტის პროექტის გამოქვეყნების, პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში და მერიაში დაგზავნის, სამართლებრივი აქტის პროექტზე ძირითადი კომისიის (კომისიების) განსაზღვრის, პროექტის განხილვის ვადების და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შეტანის სავარაუდო თარიღის შესახებ;
  ე) იღებს გადაწყვეტილებას საკრებულოს კომისიებში ანაზღაურებად ექსპერტთა კვოტის შესახებ;
  ვ) ისმენს ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;
  ზ) ახორციელებს საქართველოს ორგანული კანონით "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" და საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

  ბიუროს წევრები

  ასლამაზიშვილი გიორგი

  ბუჩუკური ალექსანდრე

  დინუაშვილი ზურაბი

  ესტატიშვილი გვანცა

  ზურაბაშვილი გივი

  თანიაშვილი გიორგი

  ინაშვილი გიორგი

  მწითური ლევანი

  რუბაშვილი გიორგი

  უნდილაშვილი ელგუჯა

  უნდილაშვილი ნუკრი

  ჩიტაური კახაბერი