• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN
  16
  იანვარი
  "დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი კომისიის" სხდომა

  ✅️დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერმა მაცაცო ნარიმანიძემ მერიის სოციალური სამსახურის თანამშრომლებთან და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ერთად, "დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების გაწევის მიზნით შექმნილი კომისიის" სხდომა გამართა.

  🔷️აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტს დამტკიცებული აქვს შემდეგი სამედიცინო და სოციალური პროგრამები:

  ა) სამედიცინო-დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება;

  ბ) ოპერაციებისა და მკურნალობის დაფინანსება;

  გ) მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

  დ) სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება;

  ე) უფასო სასადილოს დაფინანსება;

  ვ) ერთჯერადი სოციალური დახმარება;

  ზ)სტიქიური უბედურებებისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება;

  თ) დევნილთა სოციალური დახმარება;

  ი) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ყოველთვიური ფინანსური

  დახმარება;

  კ) შინ მოვლის პროგრამა;

  ლ) საქართველოს წითელი ჯვრის ხელშეწყობის პროგრამა;

  მ) თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფულადი დახმარებით უზრუნველყობა;

  ნ) დღის ცენტრით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ტრანსპორტით

  უზრუნველყოფა.

  ➡️პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებით მოსარგებლე პირები არიან დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები და იძულებით გადაადგილებული ის პირები, რომელთა დევნილის სტატუსის დამადასტურებელ დოკუმენტში არსებული რეგისტრაციის მისამართი არის დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

  ⭕️დახმარების მისაღებად საჭიროა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქემ შემოიტანოს განაცხადი, რომლის კრიტერიუმებთან შესაბამისობასაც აღნიშნული კომისია განიხილავს.