• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 მარტის N15 დადგენილება "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ." (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით)

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 თებერვლის N6 დადგენილება "დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ". (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით)

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N39 დადგენილება "დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ." (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით)

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილება "სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კერძო სამართლის იურიდიული პირების დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვისათვის ადგილობრივი მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" (კონსოლიდირებული ვერსია, 15/08/2018 მდგომარეობით)