• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  2021 წლის ბიუჯეტისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირების  ბიუჯეტის  პროექტის დანართი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი

  დუშეთის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ 

  2021 წლის ბიუჯეტისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პირველადი