გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1197
საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კონსტიტუცია


ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სტრასბურგი, 15.X.1985
რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 26.10.2004 წლის N 515 – IIს დადგენილებით


საქართველოს კანონი
ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ


საქართველოს კანონი
სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ


საქართველოს კანონი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ


საქართველოს ორგანული კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი


საქართველოს კანონი
ნორმატიული აქტების შესახებ


საქართველოს კანონი
„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე


საქართველოს კანონი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ


საქართველოს კანონი
სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ


საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი


საქართველოს კანონი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი


საქართველოს კანონი
საჯარო სამსახურის შესახებ


საქართველოს კანონი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ


საქართველოს კანონი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით