გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
გამგებლის ბრძანებები

ბრძანება N64
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებისა და საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ


ბრძანება N 253
დუშეთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად განხორციელების უზრუნვესაყოფად,მუნიციპალური ზედახვედველი შენობისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები შინამეურნეობის სიების შედგენის საველე სამუშაობის პერიოდში საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ.


ბრძანება N 242
დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის განსახორციელებლად კომისიის შექმნის შესახებ.


ბრძანება №190
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მოსახურების სააგენტოს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ გადმოცემულ საშეშე მერქნის დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გაჭირვებულ ოჯახებზე დარიგებისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ


ბრძანება №90
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული სანაგვე კონტეინერებიდან ნარჩენების გასატანად საჭირო საწვავის (დიზელი) შესაძენად დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ტესტების ნიმუშები


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა


ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტესტირების და გასაუბრების ჩატარების წესი


საკონკურსო პროგრამა


ინსტრუქცია დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დამკვირვებელთათვის


ინსტრუქცია დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მონაწილეთათვის


ბრძანება N 1143
სოფ ჭოპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 11 ივლისის N712 ბრძანების დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შესახებ


ბრძანება N1302
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ბრძანება 529
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებთა სიის დამტკიცების თაობაზე


ბრძანება N 1286
გამგეობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე


გამგებლის ბრძანება N1292
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.


გამგებლის ბრძანება N1294
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 24 ნოემბრის N 1292 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბრძანება N 1316
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ბრძანება 1368
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


ბრძანება N26
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების მიზნით წარსადგენი განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე


ბრძანება N43


ბრძანება 44


ბრძანება N45


ბრძანება N484
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის,საბჭოს დებულებისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება N840


ბრძანება N843


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება
საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობისა და საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანანურის დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებდუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით