გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
საკრებულოს ნორმატიული აქტების პროექტები

საკრებულოს ნორმატიული აქტების პროექტი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 2016 წლის მარტი (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ


„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (პროექტი)


„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (პროექტი)


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2016 წლის სექტემბერი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება N
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ “ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის N4 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #
გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #
„უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდის“ მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის შუამდგომლობით მიმართვისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დუშეტის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხი შესახებ
პროექტი დუშეთის მუნიციპალიტეტეის საკრებული 2014 წლის 26 ნოემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი და 2017-2020 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტიდუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით