გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1244
საკრებულოს განკარგულებები

განკარგულება 26
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება 25
სპეცავტომანქანის (ავტოკალათის) გამარტივებული წესით შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N24
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში შეტანის შესახებ


განკარგულება N23
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


განკარგულება N5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,საქართველოსათვის,, შესახებ.


განკარგულება N 6
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამარტივებული შესყიდვით, შატილის მიმართულებით განსახორციელებელი ავიარეისების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 7
ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი,,-ს გენერალური დირექტორისათვის, გამარტივებული შესყიდვით კვების პროდუქტების შესყიდვის თანხმობის მიცემის სესახებ


განკარგულება N 71
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 9 აგვისტოს N 52 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


განკარგულება N 52
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მოსამზადებელ დამატებით ღონისძიებათა შესახებ


განკარგულება №42
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


განკარგულება N9
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე


განკარგულება №41
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნისა და გამგეობის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ


განკარგულება № 1
ა.ი.პ. ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ დირექტორისათვის, სატენდერო პირობების დადგომამდე, გამარტივებული შესყიდვით კვების პროდუქტების შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება № 2
ა.ი.პ. ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს გენერალური დირექტორისათვის სატენდერო პირობების დადგომამდე, ცენტრის ფილიალებისათვის საკვები პროდუქტების გამარტივებული შესყიდვით შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება № 3
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 ივლისის N42 განკარგულებით დამტკიცებულ N1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება № 4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნისა და კონკურსის მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ


განკარგულება № 5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში შეტანის შესახებ


განკარგულება № 6
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის, შ.პ.ს ”ავიაკომპანია თუშეთისაგან” გამარტივებული შესყიდვით, შატილის მიმართულებით განსახორციელებელი ავიარეისების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება № 7
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თაობაზე


განკარგულება № 8
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება № 9
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ანაზღაურების გარეშე მყოფი დეპუტატების სადეპუტატო უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის ხელშემწყობ ღონისძიებათა შესახებ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 ოქტომბრის N33 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


განკარგულება №10
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის გამგეობის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილების, ტექნიკური მომსახურების და ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურებაზე გამარტივებული შესყიდვის წესით თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება №11
დუშეთის მუნიციპალიტეტში განათლების, კულტურისა და სპორტის ხაზით 2013 წელს ჩასატარებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება №12
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტებით სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება № 14
საკრებულოს თავმჯდომარისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე ვაჟა ჩოხელის დასანიშნად თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება № 13
ბაზალეთის ტერიტორიული ორგანოს სოფ. ბაზალეთის სასმელი წყლის სისტემისა და მჭადიჯვრის ტერიტორიული ორგანოს სოფელი მჭადიჯვრის სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე თვითმმართველი ერთეულის სახელით, გამარტივებული შესყიდვით შეძენაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება № 15
დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება № 16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ფხოვი“-ს გაუქმების შესახებ


განკარგულება № 17
დუშეთის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის წინაშე შუამდგომლობის აღძვრის შესახებ


განკარგულება № 18
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 11 მარტის №15 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ #1–ში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება № 19
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის” საბიუჯეტო ასიგნებებიდან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება № 20
2013 წლის 24 მარტს მომხდარი სტიქიის შედეგად, ქ. დუშეთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა #100-ში (ყოფილი სტალინის ქ #100) მდებარე #1 საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, თვითმმართველი ერთეულის სახელით, გამარტივებული შესყიდვით შეძენაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება № 21
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება № 23
შპს „ცენტრისათვის“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმართ რიცხული ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების (ქონების გადასახადი) რესტრუქტურიზაციის შესახებ


განკარგულება № 22
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება № 24
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტებით სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება № 25
სტიქიური მოვლენების შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენითი, სარეაბილიტაციო და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციული სამუშაოების თვითმმართველი ერთეულის სახელით გამარტივებული შესყიდვით, შეძენაზე, საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „არაგველების“ შესახებ


განკარგულება №2
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მინიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


განკარგულება №3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება №4
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს, რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტების ფონდიდან, დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 ნოემბრის №73 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ №1-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება N12


განკარგულება N13


განკარგულება N14


განკარგულება N10


განკარგულება N11


განკარგულებაN15
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაეთიანების“ საბიუჯეტო ასიგნებებიდან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და ანგარიშწორების წესის დამტკიცების შესახებ


განკარგულებაN17
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის აპრილის და მაისის თვის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულებაN16
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ


განკარგულებაN18
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულებაN19
საარჩევნო სუბიექტის მიერ საარჩევნო ღონისძიებების გასამართავად შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ


განკარგულება N35
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ


განკარგულება N36
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება N37
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოადგილის არჩევის შესახებ


განკარგულება N38
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შესახებ


განკარგულება N39
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სამანდატო,საპროცედურო საკითხთან და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება N40
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევიუს შესახებ


განკარგულება N41
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიის დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება N42
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმდჯომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება N43
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება N44
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შესახებ


განკარგულება N27
დუშეთის მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დასახმარებლად თანხების გამოყოფის შესახებ


განკარგულება N 45
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N46
ხანძრით და სტიქიური მოვლენების შედეგად , დუშეთის მუნიციპალიტეტში უსახლკაროდ დარჩენინილი ოჯახების დასახმარებლად , ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფის შედეგად .


განრგულება N47
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N48
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ანანურის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ანანურის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართზე საკადასტრო - აზომვითი ნახაზის დამზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29
ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“-ს დირექტორისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გაყვანის შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში უნარშეზღუდული მოქალაქეებისთვის პანდუსებისა და ტუალეტების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №31
ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, ანსამბლ ,,ქალილოს“ პოლონეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N32
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 ივლისის N42 განკარგულებით დამტკიცებულ N1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №33
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება №34
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ქ. დუშეთში, კობიაანთ დასახლების ქვემო უბნის გზის, სოფელ შალიკიაანთკარის შიდა გზების მოხრეშვისა და კობიაანთ დასახლებაში ე.წ. ,,თამარ მეფის“ წყაროსთან შემავალი გზის მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N20
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული ქონების საორივატიზებო ობიექტებისნუსხაში შეტანის შესახებ


განკარგულება N21
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N49
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის შედეგების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №50
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 ნოემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება N 51
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და სამსახურებრივი ავტომანქანების (ასევე, ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით გამოყენებისათვის) საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


განკარგულება # 52
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიმართ, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დამფუძნებლის უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 53
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ


განკარგულება # 54
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და სამსახურებრივი ავტომანქანების (ასევე, ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით გამოყენებისათვის) საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


განკარგულება №55
არასამეწარმეო იურიდიული პირების: „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“, „კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის“, ალ.როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, „მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის“, ,,სასპორტო გაერთიანების და მათი ფილიალების; „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის“, „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ საშტატო განრიგებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №56
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N57
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,დუშეთის მომავლისათვის,, დაფუძნების თაობაზე


განკარგულება N58
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,თანადგომას“ დაფუძნების შესახებ


განკარგულება # 59
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და სამსახურებრივი ავტომანქანების (ასევე, ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით გამოყენებისათვის) საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


განკარგულება # 60
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ტრაქტორების, ბულდოზერ T-170 CHTZ, სახელმწიფო ნომრით - CC-278 და ბულდოზერ T-170 CHTZ, სახელმწიფო ნომრით - QQ – 735, სსიპ ,,ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება # 61
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ,,მანის“ ტიპის (19,272) უნაგირა საწევარიანის და ,,მანის“ ტიპის მისაბმელის სსიპ ,,ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება # 62
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული პნევმატური ავტოამწე ZIL-130-ის ა(ა)იპ ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისათვის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება # 63
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის და ავტოტრანსპორტის შპს ,,ტექსერვისისთვის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 64
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სახალხო დღესასწაულ „შატილობის“ ორგანიზების მომსახურების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №65
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №66
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება №67
დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განსახორცილებელ პროექტებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების შესახებ


განკარგულება # 68
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და სამსახურებრივი ავტომანქანების (ასევე, ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით გამოყენებისათვის) საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #69
დუშეთის მუნიციპალიტეტში ხანძრით, სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფის შესახებ


განკარგულება №70
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N71
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეორგანიზაციასა და მათ წესდებებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №72
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩა №27- ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში, 12 კვ.მ საოფისე ფართის, შპს ,, ტექსერვისისათვის“ ერთი წლის ვადით, უსასყიდილო უზუფრუქტით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №73
დუშეთის თემში შემავალი, სტატისტიკურ მონაცემებში გამორჩენილი სოფლების და სოფლის სტატუსის გარეშე არსებული დასახლების ( ყოფილი კოლექტიური მებაღეობის დასახლებების გარდა) დადგენის მიზნით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ.


განკარგულება№74
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება #75
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. დუშეთში მდებარე 2500 მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს/კ 71.51.01.653) ე. წ. ,,საქონლის ბაზრის ტერიტორიის“, შპს ,,დუშეთის აგრარული ბაზრისთვის“ უზუფრუქტის ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 76
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ტყეკაფებში მისასვლელი გზების გაყვანა გაწმენდისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება №77
საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ლაფანაშვილი შვებულების შესახებ


განკარგულება №78
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა, მსუბუქი მაღალი გამავლობის ,,უაზ 315190“ სახელმწიფო ნომრით WUW-480-ის შ.პ.ს. ,,ტექსერვისზე“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება №79
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული, ,,მანის“ ტიპის (MAN 19272) უნაგირა საწევარიანის და ,,მანის“ ტიპის მისაბმელის შ.პ.ს. ,,ტექსერვისისათვის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №80
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის №1 ფილიალში ახალი გაზმომრაგების ხაზის სამუშაოების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №81
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება №82
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ალექსანდრეე როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანების და კულტურის - საგანმანათლებო ცენტრის წესდებებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება № (პროექტი)
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების სსიპ „ ვაჟა ფშაველას სახლ-მუზეუმისათვის“ უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ


განკარგულება N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნისა და მისი თავმჯდომარის დანიშვნის თაობაზე


განკარგულება N88
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის შედეგების შესახებ


განკარგულება №89
ა(ა)იპ ,,დუშეთის სასპორტო გაერთიანებისათვის“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დუშეთის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №89
ა(ა)იპ ,,დუშეთის სასპორტო გაერთიანებისათვის“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დუშეთის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №90
ა(ა)იპ ,,დუშეთის სასპორტო გაერთიანებისათვის“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფასანაურის სპორტული დარბაზის უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება № 91
ა(ა)იპ ,,დუშეთის სასპორტო გაერთიანებისათვის“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დუშეთის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ინვენტარის უსასყიდლო თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №92
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება #93
დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ


განკარგულება № (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა მერსედერს-ბენც სპრინტერ 312D, სარეგისტრაციო ნომრით ZGZ-312 და ავტომანქანა მერსედერს-ბენც 611D, სარეგისტრაციო ნომრით SMT-620 შპს „ავტოსატრანსპორტო საწარმო-2006“-თვის, თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


განკარგულება N84
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნისა და მისი თავმჯდომარის დანიშვნის თაობაზე


განკარგულება N97
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ანაზღაურების გარეშე მყოფი წევრებისათვის საახალწლოდ დახმარების გაცემის შესახებ


განკარგულება№98
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №99
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება #6
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის ქ. N27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) მესამე სართულზე, მარცხენა ფლიგელში მდებარე 12 კვ.მ. საოფისე ფართის (ერთი ოთახი) ფიზიკურპირ მიხეილ ლაზვიაშვილისთვის სარგებლობაში ქირავნობის ფორმით გადასაცემადდუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #7
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის ქ. N 27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) პირველ სართულზე, მარცხენა ფლიგელში მდებარე 36 კვ.მ. საოფისე ფართის (ორი ოთახი)შპს ,,ლთნ“-ს დირექტორ ლია როინიშვილისთვის სარგებლობაშიქირავნობის ფორმით გადასაცემადდუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #8
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების -ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინისქ. N 27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) პირველ სართულზე, მარცხენა ფლიგელში მდებარე 12 კვ.მ. საოფისე ფართის (ერთი ოთახი) ფიზიკურ პირ მანანა როსტიაშვილისთვის სარგებლობაში ქირავნობის ფორმით გადასაცემადდუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #9
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის ქ. N 27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) პირველ სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში მდებარე 24 კვ.მ. საოფისე ფართის (ორი ოთახი)ფიზიკურპირ - კახაბერ ქაშიაშვილისათვის სარგებლობაშიქირავნობის ფორმით გადასაცემადდუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგებლისათვისთანხმობისმიცემისშესახებ


განკარგულება #10
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების - ნაგვისკონტეინერების, დეკორატიული ურნების და ნაგვის ურნებისა(ა)იპ ,,დუშეთისმუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში(თხოვების ფორმით)გადასაცემადდუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #11
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ,,პოსტ-ტერმინალ P-90 GPRS”აპარატისა(ა)იპ ,,დუშეთისმუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში(თხოვების ფორმით) გადასაცემადდუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #12
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სატყეო მეურნეობის ავტოფარეხის(432.5 კვ.მ.) და საყარაულოს შენობის(12,25 კვ.მ.), ა(ა)იპ ,,დუშეთისმუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში (უზუფრუქტისფორმით) გადასაცემად,დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #13
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების, სპეცავტომანქანების ა(ა)იპ ,,დუშეთისმუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში(თხოვებისფორმით) გადასაცემად,დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #14
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების -ქ. დუშეთში, მილახვრიაანთდასახლებაშიმდებარეშენობა-ნაგებობების (№1; №2; №3; №4; №5; №6) დამასზედამაგრებული 10368 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საკადასტრო კოდი 71.51.01.350), შპს ,,ტექსერვისისათვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში (უზუფრუქტის ფორმით) გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტისგამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #15
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის 27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობისმეორე სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში მდებარე 12 კვ.მ. (ერთი ოთახი) საოფისე ფართის შპს ,,ტექსერვისისათვის’’ უსასყიდლოდ სარგებლობაში(უზუფრუქტისფორმით) გადასაცემადდუშეთის მუნიციპალიტეტისგამგებლისათვისთანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, საბეჭდი ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18
დიზელის საწვავის გამარტივებული წესით შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულებაN19
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 ნოემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


განკარგულება N21
დუშეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განსახორციელებელი პროექტების (სამუშაოების) მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ


განკარგულება№22
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N 23
საკრებულოს ფრაქცია ,,დამოუკიდებელი მაჟორიტარების“ თავმჯდომარის თამაზ ბექაურის ანგარიში, ფრაქციის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


განკარგულება #25
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ქ. დუშეთში, რუსთაველის ქ. N27 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.01.015) სარდაფში განთავსებული 129 კვ.მ. ფართის ლია მელაძესთვის (პ/ნ 16001015474) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #26
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - სოფელ ანანურში მდებარე 58 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, მასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობით (ს/კ 71.55.07.425) ფიზიკურ პირ ხათუნა წიკლაურისთვის სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #27
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. შუაფხოში მდებარე 50 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანშნულების (ს/კ 71.67.01.112) და სოფ. მოწმაოში მდებარე 10 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო (ს/კ 71.65.78.161) დანიშნულების მიწების შპს ,,მაგთიკომისთვის” სასყიდლიან სარგებლობაში (აღნაგობის უფლებით) გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #28
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის #27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) პირველ სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში მდებარე 15,3 კვ.მ. (ერთი ოთახი) საოფისე ფართის შპს ,,წიქარას“ (ს/კ 429321593), დირექტორ გიორგი ლაგაზაშვილისთვის სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N29
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ანაზღაურების გარეშე მყოფი წევრებისათვის სააღდგომოდ დახმარების გაცემის შესახებ


განკარგულება N 30
საკრებულოს ფრაქცია ,,რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარის ქეთევან კახურაშვილის ანგარიში, ფრაქციის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №31
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N24
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 ნოემბრის N 93 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


განკარგულება N24 (დანართი)
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 ნოემბრის N 93 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


განკარგულება N32
დუშეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ა(ა)იპ „მცხეთა-მთიანეთის მდგრადი განვითარების სააგენტოს“ დაფუძნების თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N33
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ზოგიერთი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წესდებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N34
ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანებაში“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის დამფუძნებლად გაწევრების თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #35
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე (ყოფილი სტალინის 27) მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.51.02.036) პირველ სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში მდებარე 12 კვ.მ. (ერთი ოთახი) საოფისე ფართის ფიზიკურ პირ მარიამ კარიაულისათვის სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #36
ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საოფისე ფართის გადაცემაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №37
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება #39
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების, სპეცტექნიკის და ავტომანქანების შპს ,,ტექსერვისისთვის“ უსასყიდლოდ სარგებლობაში (თხოვების ფორმით) გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება (პროექტი)
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო, სახელმწიფო შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 40
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეფასების შესახებ


განკარგულება №41
საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ლაფანაშვილის შვებულების შესახებ


განკარგულება N43
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო, სახელმწიფო შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 56
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57
დიზელის საწვავის გამარტივებული წესით შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #58
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, დაბა ფასანაურში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.53.05.059) პირველ სართულზე განთავსებული 19.3 კვ.მ (ერთი ოთახი) ი/მ ზვიად ამირიძისთვის (პ/ნ 16001008322) სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება #59
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


განკარგულება N 60
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორების“ თავმჯდომარე ნუკრი უნდილაშვილის ანგარიში, ფრაქციის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


განკარგულება #61
დუშეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ქონების, ბულდოზერ ,,SHANTUI-SD22”-ის, სახელმწიფო ნომერი AB 891 A შ.პ.ს. ,,ტექსერვისისათვის“ უსასყიდლოდ, სარგებლობაში (თხოვების ფორმით) გადაცემის შესახებ


განკარგულება #62
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მაღაროსკარში არსებული, ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე ორი ოთახის (ს/კ 71.60.28.025) არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი ,,ტასო“სთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით პროექტის ვადის ფარგლებში კერძოდ 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაცემის შესახებ


განკარგულება #63
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაჟა ჩოხელის ანგარიში გამგეობის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №64
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება #65
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, დაბა ფასანაურში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.53.05.059) პირველ სართულზე განთავსებული 18 კვ.მ (10+8) ორი ოთახის ფ/პ ზურაბ მურღულზე (პ/ნ 01024028458) სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადაცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 66
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვისპირში ე.წ „მთიულების დასახლებაში“ სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 67
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულაჩაურის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, უკანაფშავის დაზიანებული საავტომობილო გზის (ხოშარა - ნაფეტვარი - ვაკისოფლის მონაკვეთი) აღდგენითი სამუშაოების და სოფელ არდოტში, ანდაქში და არჭილოში დაზიანებული საცალფეხო ხიდების აღსადგენად საჭირო მასალების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 68
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშეთის საბავშო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 69
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვისპირში სარწყავი ქსელის დაზიანებული ადგილების, სოფელ ბედონში და სოფელ ლაკათხევში მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე მიწაყრილის მოწყობის, გზის გაწმენდის და სოფელ ბაზალეთში ე.წ. „ნათელაანთ უბნის“ სასმელი წყლით მომარაგების გასაუმჯობესებელი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 70
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დამოუკიდებელი საქართველოს“ თავმჯდომარე გიორგი რუბაშვილის ანგარიში, ფრაქციის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


განკარგულება N71
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 მარტის N21 განკარგულებით შექმნილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განსახორციელებელი პროექტების (სამუშაოების) მონიტორინგის დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


განკარგულება N 72
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიშის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა # (პროექტი)
ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის შუამდგომლობით მიმართვისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შატილში სახალხო დღესასწაულის „შატილობის“ ორგანიზების მომსახურებაზე გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #74
ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღებაზე თანხმობის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის შუამდგომლობით მიმართვისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 75
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შატილში სახალხო დღესასწაულის „შატილობის“ ორგანიზების მომსახურებაზე გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 76
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სახელმწიფო შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 77
დიზელის საწვავის გამარტივებული წესით შესყიდვაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 78
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფელ ანანურში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს/კ 71.55.07.420) 115 კვ.მ მიწის ფართის ფ/პ რუსუდან ჩიტაურისათვის (პ/ნ 16001027075) სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N79
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება (მიწის ნაკვეთი), დუშეთის რაიონის სოფ. არაგვისპირში წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ 712 კვ.მ (ს/კ 71.63.59.279) მიწა ,,საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ ეკლესიას“ უსასყიდლოდ (უზუფრუქტის ფორმით) გადაცემის შესახებ


განკარგულება N 80
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - არაგველების“ თავმჯდომარე ემზარ მამულაშვილის ანგარიში, ფრაქციის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ


განკარგულება N81
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლასქედის საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება N 82
ბანცურ-ცხვედიათის საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N83
ქ. დუშეთში, ობსერვატორიის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N 84
ქ. დუშეთში, ზანდუკელის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახე


განკარგულება N85
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეზვრიაანთკარში ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების, გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება N86
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის, გამარტივებული შესყიდვის წესით შესყიდვაზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #88
ქ. დუშეთში მცხოვრებ ზურაბ ქაზუმაშვილის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


განკარგულება N 87
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შეფასების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #89
ქ. დუშეთში მცხოვრებ დავით როშნიაშვილის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


განკარგულება N 73
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.


განკარგულება N 73
( დანართი )


განკარგულება N87
დანართი


განკარგულება #90
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, დაბა ფასანაურში მდებარე 190 კვ.მ მიწის ფართის (ს/კ 71.53.05.570) ფ/პ ზურაბ შოთას-ძე გვრიტიშვილზე სარგებლობაში, აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ


განკარგულება #91
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სოფ. ნადიბაანში, მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის გასწვრივ მდებარე 70 კვ.მ მიწის ფართის (ს/კ 71.62.55.570) ფ/პ ნათელა ჩოხელზე (პ/ნ 16001025811) სარგებლობაში, აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ


განკარგულება #92
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #93
მოქალაქე ნუკრი უნდილაშვილის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #95
მოქალაქე დარიკო ბუჩუკურის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #96
მოქალაქე ჟუჟუნა ბაბულაშვილის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #97
მოქალაქე თეონა კეჩხუაშვილის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #98
მოქალაქე თამარ ქავთარაძის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #99
მოქალაქე გიორგი თედელურის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #100
მოქალაქე მაყვალა საღირაშვილის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #94
მოქალაქე გელა ქავთარაძის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ


განკარგულება№101
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება N101 (დანართი N1)


განკარგულება N115
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის გეგმის დამტკიცების თაობაზე


განკარგულება N116
„მოქალაქე გელა ქავთარაძის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის N94 განკარგულების არარად აღიარების თაობაზე


განკარგულება№117
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.


განკარგულება N 118
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ


განკარგულება №119
საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ლაფანაშვილის შვებულების შესახებ


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #120
,,მოქალაქე გიორგი თედელურის მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი სახლისათვის ნომრის მინიჭების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ოქტომბრის N99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება №113
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016–2019 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება #114
დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით 2016-2017 წლებში დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ


განკარგულება #114 (დანართი N1)
დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგიონული განვითარების ფონდით 2016-2017 წლებში დასაფინანსებელი პრიორიტეტული პროექტების ნუსხის შესახებ


განკარგულება #2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. დუშეთში, კოსტავას ქუჩა 34-ში განთავსებული შენობა ნაგებობის (ს/კ 71.51.02.097) პირველ სართულზე - 25 კვ.მ ფართთობის ერთი ოთახის შპს ,,თბილისის ბიზნეს ტრენინგ ცენტრისთვის“ ქირავნობის ფორმით გადაცემის შესახებ


განკარგულება #3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, ქირავნობის ფორმით განკარგვის მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #4 2016 წლის 11 მარტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - დაბა ჟინვალში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.52.03.081) პირველ სართულზე, 20კვ.მ საოფისე ფართის სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით ფ/პ ნატო ფრიდონაშვილზე, გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #5 2016 წლის 11 მარტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - სოფ. ჭოპორტში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.64.70.294) პირველ სართულზე, 17კვ.მ ფართის სარგებლობაში, ქირავნობის ფორმით ი/მ ირაკლი გორგაძეზე გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება №6
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №8
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,დუშეთის მომავლისთვის“–ს თავმჯდომარის შესახებ


განკარგულება #9
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - მდებარე დაბა ჟინვალში ადმინისტრაციული შენობის (ს/კ 71.52.03.081) პირველ სართულზე, 20კვ.მ საოფისე ფართის სარგებლობაში, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადასაცემად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


განკარგულება # 10
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ მობილური კავშირგაბმულობის ხარჯის და საწვავის ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N19
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N22
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N31
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N28
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N33
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N27
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შედეგების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N32


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N32


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N30


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N26


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #35
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა #36
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,რესპუბლიკელების'' დაფუძნების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება N41


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN42


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN43


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN44


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN45


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN46


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN47


განკარგულება N51


განკარგულება N49


განკარგულება N48


განკარგულება N50


განკარგულება N4


განკარგულება N6


განკარგულება N7


განკარგულება N8


განკარგულება N9


განკარგულება N9


განკარგულება N10


განკარგულება N11


განკარგულება N12


განკარგულება N14


განკარგულება N15


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თაობაზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N17
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიოზაციო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N18
ევროპის საბჭოს მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღების თანხმობისათვის საქართველოს მთავრობასთან საშუამდგომლოდ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N19 განკარგულება
რიგი საწარმოების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N20 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N21 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N22 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N23 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N24 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N25 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N25 განკარგულება


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N26 განკარგულებადუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით