გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 1198
საკრებულოს დადგენილებები

დადგენილება N4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალური დახმარების გაცემის წესი.


დადგენილება №34
გამგეობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ


დადგენილება №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველი კლასის შენობა-ნაგებობების განთავსება / მშენებლობის წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ


დადგენილება №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაკანტურ თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №5
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №6
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №7
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრბულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს #31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №8
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უხელფასო წევრების სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


დადგენილება №9
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის” საბიუჯეტო ასიგნებებიდან სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №10
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


დადგენილება №11
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უხელფასო წევრების სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის19 თებერვლის #8 დადგენილების ბათილად ცნობის თაობაზე


დადგენილება №12
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის” საბიუჯეტო ასიგნებებიდან, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 19 თებერვლის N9 დადგენილების ბათილად ცნობის თაობაზე


დადგენილება №14
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს #18 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში(რეგლამენტში) ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №15
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №16
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №17
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №18
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს #18 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში(რეგლამენტში) ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №19
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ


დადგენილება №1
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2012 წლის 26 მარტის №16 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


დადგენილება N5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N6
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველი კლასის-ნაგებობების განთავსება/მშენებლობა წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N7
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლიბებების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N8
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N9
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №10
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველ კლასს დაქვემდებარებულ დროებით შენობა-ნაგებობათა და პირველ კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეებისა (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვისა და ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების გარეშე ან პროცედურების დაცვით) და პირობების განსაზღვრის შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ


დადგნილება №12
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


დადგნილება №13
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N18
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა და გამგეობის სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №20
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველ კლასს დაქვემდებარებულ დროებით შენობა-ნაგებობათა და პირველ კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეებისა (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვისა და ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების გარეშე ან პროცედურების დაცვით) და პირობების განსაზღვრის შესახებ’’ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.


დადგენილება №21
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N22
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N23
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ აN24
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N25
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N 26
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - გამგეობის სამსახურების დებულებების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N 27
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N28
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N29
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N30
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N31
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №32
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №33
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება № (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N35
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N (პროექტი)
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N36
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N37
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №1 დადგენილებით დამტკიცებულ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N (პროექტი)
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება № (პროექტი)
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N38
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N39
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება №40
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება №94
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანამერსედერს-ბენც სპრინტერ 312D, სარეგისტრაციო ნომრით ZGZ-312 და ავტომანქანა მერსედერს-ბენც 611D, სარეგისტრაციო ნომრით SMT-620 შპს „ავტოსატრანსპორტო საწარმო-2006“-თვის, თხოვების ფორმით გადასაცემად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.


გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №95
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის კორექტირებული ვარიანტის დამტკიცების შესახებ


განკარგულება №96
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშის წყაროს აღდგენითი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N41
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N42
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №43
სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კერძო სამართლის იურიდიული პირების დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვისათვის ადგილობრივი მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ


დადგენილება №2
დუშეთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებისგაცემისწესისდამტკიცების შესახებ


დადგენილება №3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდებისშემოღებისადამინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება#4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლით სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N8
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N9
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დადგენილება N10
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დადგენილება N11
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - გამგეობის სამსახურების დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დადგენილება N12
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N13
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N15
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N14
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N22
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება (პროექტი)
ქალაქ დუშეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ცალკეულ ტერიტორიებზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოლის, იზოლირების და მესაკუთრეთა (მფლობელთა) დაჯარიმების წესის დამტკიცების შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N23
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N 24
ქალაქ დუშეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ცალკეულ ტერიტორიებზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოლის, იზოლირების და მესაკუთრეთა (მფლობელთა) დაჯარიმების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N 25
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, მოედნების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 05 ივნისის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დადგენილება N26
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება N 27
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N28
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N29
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N37
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N38
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N39
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება N3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტების მგზავრობის ხელშეწყობისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე


დადგენილება N4
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების, სადარბაზოების და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 05 ივნისის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N5
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #6
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N7 2016 წლის 11 მარტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება № 8
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ


დადგენილება N11
„დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 თებერვლის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N 12
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში (გამგეობა/ საკრებულოს აპარატი) სტაჟირების გავლის წესი და პირობები


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17


დადგენილება N28


დადგენილება N29


დადგენილება N30


დადგენილება N3


დადგენილება გN6


დადგენილება N4


დადგენილება N5


დადგენილება N6


დადგენილება N7


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' დუშეთის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N14 დადგენილება
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 43 (1) და 43 (2) მუხლებით გათვალისიწნებული სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის ,მისი შევსების, ჩაბარების ,წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ.


დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ'' დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 თებრვლის N6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.დუშეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით